Przygotowanie do upadłości
 • Przygotowanie do upadłości - utrata płynności finansowej i jej skutki. Decyzja o skierowaniu do sądu gospodarczego wniosku o upadłość jest niezwykle istotna co do jej skutków. Pamiętać musimy, że utrata płynności finansowej nakłada na kierowniku jednostki gospodarczej obowiązek ogłoszenia upadłości w określonym czasie. Ochrona wierzycieli i odpowiednie środki finansowe na rachunku dłużnika są podstawą ogłoszenia przez sąd upadłości. Alternatywą do ogłoszenia upadłości jest próba porozumienia się z wierzycielami w postępowaniu pozasądowym.
Ogłoszenie upadłości
 • Ogłoszenie upadłości. Sąd ogłaszając upadłość jednostki gospodarczej otacza ją ochroną i daje czas albo na jej restrukturyzacje i stopniowe odzyskiwanie płynności finansowej albo likwiduje jej majątek. Do momentu wyprzedaży majątku istnieje możliwość umorzenia postępowania likwidacyjnego i zamiana na postępowanie układowe.
Upadłość likwidacyjna
 • Postępowania upadłościowe likwidacyjne. Ogłoszenie upadłości likwidacyjnej oznacza w praktyce zaprzestanie działalności gospodarczej i wyprzedaż majątku dłużnika w celu spłaty zobowiązań. Pamiętać należy, że również wierzycielowi przysługuje prawo złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości dłużnika.
Postępowanie restrukturyzacyjne
 • Postępowanie restrukturyzacyjne. Wstępne negocjacje z wierzycielami. Przygotowanie i złożenie wniosku o postępowanie układowe do sądu w ramach nowego prawa restrukturyzacyjnego. Ocena pozycji i możliwości negocjacyjnych firmy dłużnika oraz przygotowanie raportu o możliwości finansowania układu. Ścisła współpraca z Tymczasowym Nadzorcą Sądowym w całym procesie restrukturyzacyjnym. Negocjacje z ZUS i US w ramach restrukturyzacji firmy. Przygotowanie dłużnika do wstępnego zebrania wierzycieli. Ocena i kontrola sytuacji dłużnika. W przypadkach uzasadnionych gospodarczo wycofanie wniosku i wnioskowanie do sądu o umorzenie postępowania. Prowadzenie pozasądowych negocjacji z wierzycielami w celu zawarcia układu przedsądowego.
Ochrona majątku
 • Ochrona majątku upadłego (dłużnika), także za granicą. Koniecznym podkreślenia pozostaje fakt, że wyłącznie ochrona majątku dłużnika, który pozostaje w pełnej dyspozycji do spłaty swoich zobowiązań, natomiast wskutek rozwoju określonej sytuacji restrukturyzacja jego zobowiązań została zablokowana poprzez działania wierzycieli prowadzone w taki sposób, że uniemożliwia to zadośćuczynienie wobec wszystkich w równej proporcji.
Ochrona rodziny dłużnika
 • Ochrona rodziny dłużnika. Pamiętać należy, że często poszczególni członkowie rodziny przedsiębiorcy są nieświadomi trudnej sytuacji finansowej, bo nie mieli wiedzy na ten temat i nie współuczestniczyli w działalności gospodarczej i dlatego w żaden sposób nie powinni odpowiadać swoim majątkiem za działania innych członków rodziny.
Negocjacje z wierzycielami i komornikami.
 • Negocjacje z wierzycielami i komornikami. Jest to w sposób oczywisty konieczne postępowanie w sytuacji restrukturyzacji i odzyskania płynności finansowej zwłaszcza w przypadku zgłoszenia upadłości układowej.
Restrukturyzacja zadłużenia
 • Restrukturyzacja zadłużenia. Badając sytuację finansową dłużnika i jej historię można w sposób niezwykle logiczny udowodnić, że zmiana polityki finansowej firmy i tzw. zarządzanie kryzysowe jest możliwe wyłącznie poprzez restrukturyzację i bardzo często konieczną redukcję zadłużenia.
Negocjacje z bankami, ZUS i wierzycielami instytucjonalnymi
 • Negocjacje z bankami, ZUS i wierzycielami instytucjonalnymi. Organy i instytucje Skarbu Państwa maja szeroki wachlarz możliwości pomocy przedsiębiorcom prywatnym, m.in. pomoc w ramach de minimis. Programy pomocowe są skuteczne jednak z przyczyn oczywistych niezbyt często przydzielane. Wiedza dłużników również pozostaje na ich temat niewielka. 
Upadłość konsumencka
 • Upadłość konsumencka. Wprowadzona ostatnio ustawa o upadłości konsumenckiej znacząco zmieniła pozycję dłużnika-konsumenta. Osoby nieprowadzące działalności gospodarczej a posiadające długi otrzymały szansę ich znacznego zredukowania, a nawet całkowitego umorzenia. Jako zespół doświadczonych prawników, zwłaszcza na polu upadłości, pomagamy osobom zadłużonym w sposób optymalny „przeprowadzić” upadłość konsumencką przy jak najmniejszych „stratach”
 • Więcej informacji udziela:
 • mecenas Mirosław Ciućman
  tel. +48 501 359 109
  Specjalizacja: Upadłość konsumencka
Prowadzenie postępowań naprawczych.
 • Prowadzenie postępowań naprawczych. Niezwykle istotne dla ostatecznego sukcesu w naprawie firmy ma postawa dłużnika i jego zaangażowanie w proces naprawy finansów i odzyskania zaufania partnerów gospodarczych. 
Zmiana formy prowadzonej działalności gospodarczej.
 • Zmiana formy prowadzonej działalności gospodarczej. Częstą praktyką właścicieli firm, którzy znaleźli się w trudnej sytuacji finansowej, jest zmiana formy prawnej prowadzonej działalności, co utrudnia i spowalnia proces odzyskiwania pieniędzy przez wierzycieli, ale dłużnikom daje czas i szersze możliwości na  regulacje swoich zobowiązań.
Negocjacje ze Skarbem Państwa, Samorządami lokalnymi, ZUS i Urzędem Skarbowym

Pomagamy przy procedurach skarbowwych, postępowaniach kontrolnych i podatkowych.  Restrukturyzacje zadłużenia wobec skarbu państwa.  Umorzenia zobowiązań wobec ZUS. Reprezentowanie podatników przed Instytucjami. Więcej

Prowadzenie działalności gospodarczej po wszczęciu egzekucji

Stosując legalne rozwiązania prawne, umożliwiamy dalsze prowadzenie działalności gospodarczej i uzyskiwanie z tego tytułu przychodów przy pełnym zabezpieczeniu Państwa strony.
Powierzenie naszym prawnikom spraw swojej firmy, oznacza możliwość zastosowania rozwiązań, które w legalny sposób rozwiążą problemy prowadzenia działalności gospodarczej i zachowania płynności finansowej.

Restrukturyzacja firmy

Prowadzenie przyspieszonych postępowań układowych i innych w ramach nowego prawa restrukturyzacyjnego. Zawieszanie postępowań egzekucyjnych, zawieranie układów z instytucjami skarbu Państwa w imieniu dłużników. Oddłużanie i restrukturyzacja zobowiązań zgodnie z zasadami prawa restrukturyzacyjnego oraz upadłościowego.

Wnioski

Nasza Kancelaria w ramach obsługi opracowuje wnioski :

 • Wniosek o ogłoszenie upadłości likwidacyjnej w dłużników
 • Wniosek o ogłoszenie upadłości z możliwością zawarcia układu (potocznie zwane, wniosek o upadłość firmy)
 • Wniosek o ogłoszenie upadłości osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej, (potocznie zwane, wniosek o upadłość konsumencka)
 • Wniosek o dopuszczenie wierzycieli do uczestnictwa we wstępnym zgromadzeniu wierzycieli
 • Wniosek o zwołanie zgromadzenia wierzycieli, dopuszczenie do udziału w zgromadzeniu
 • Wniosek o wyłączenie spod egzekucji administracyjnej rzeczy lub praw majątkowych
 • Wniosek o ustanowienie rady wierzycieli
 • Wniosek o uchylenie albo zmianę orzeczenia o uznaniu zagranicznego postępowania upadłościowego i reprezentowanie w toku tego postępowania
 • Wniosek o zamianę postanowienia o ogłoszeniu upadłości obejmującej likwidację majątku upadłego na postanowienie o ogłoszeniu upadłości z możliwością zawarcia układu
 • Wniosek o uchylenie układu oraz o zmianę układu zawartego w postępowaniu upadłościowym
 • Wniosek o uchylenie układu zawartego w postępowaniu naprawczym
 • Wniosek o wyłączenie z masy składników mienia nienależących do majątku upadłego oraz świadczeń otrzymane za zbyte mienie
Pisma sądowe i procesowe

Sporządzanie w imieniu dłużników i przedsiębiorców pism sądowych i procesowych: sprzeciwów, zarzutów, pozwów, skarg i zażaleń:

 • Sporządzanie pozwów o wyłączenie z masy upadłości
 • Sporządzanie sprzeciwu co do listy wierzytelności
 • Sporządzenie oświadczenia o wszczęciu postępowania naprawczego
 • Sporządzanie wezwań do złożenia oświadczenia o odstąpienie lub wykonanie umowy wzajemnej
 • Sporządzenie zarzutów przeciwko układowi
 • Sporządzenie zarzutów przeciwko planom podziału funduszów masy upadłości
 • Sporządzenie zarzutów przeciwko planom podziałów sum uzyskanych ze zbycia rzeczy obciążonych
 • Sporządzanie zarzutów przeciwko planowi podziału sumy uzyskanej z egzekucji
 • Sporządzanie zarzutów do układu zawartego w postępowaniu naprawczym
 • Sporządzanie zarzutów w sprawie prowadzenia egzekucji administracyjnej
 • Sporządzanie zarzutów na oszacowanie autorskich praw majątkowych i praw pokrewnych oraz praw własności przemysłowej, które zostało dokonane przez poborcę skarbowego
 • Sporządzanie zarzutów do opisu i oszacowania wartości nieruchomości w postępowaniu egzekucyjnym w administracji
 • Przygotowywanie skarg na plan podziału sumy uzyskanej z egzekucji przez zarząd przymusowy
 • Przygotowywanie skarg na czynności komornika w postępowaniu upadłościowym
 • Przygotowywanie skarg na czynności oraz zaniechania komornika
 • Przygotowywanie skarg na czynności organu egzekucyjnego lub egzekutora
 • Przygotowywanie skarg na opis nieruchomości
 • Przygotowywanie skarg na oszacowanie ruchomości
 • Sporządzenie zażaleń na postanowienia o umorzeniu postępowania upadłościowego
 • Sporządzanie zażaleń na postanowienia sądu w przedmiocie układu zawartego w postępowaniu upadłościowym
 • Sporządzanie zażaleń na postanowienia sądu pierwszej instancji
 • Sporządzanie zażalenia na postanowienie w przedmiocie zatwierdzenia układu zawartego w postępowaniu naprawczym
Reprezentacja
 • Reprezentacja członków zarządów spółek kapitałowych w postępowaniach związanych z ustalaniem odpowiedzialności cywilnej, karnej i podatkowej członków zarządów spółek kapitałowych
 • Reprezentacja dłużników oraz upadłego w sprawach o orzeczenie zakazu prowadzenia działalności gospodarczej
 • Reprezentacja dłużników w postępowaniu klauzulowym
 • Reprezentacja nabywcy przedsiębiorstwa lub gospodarstwa rolnego w postępowaniu klauzulowym
 • Reprezentacja upadłego w postępowaniach zmierzających do ustalenia listy wierzytelności
 • Reprezentacja w sądowym postępowaniu egzekucyjnym
 • Reprezentacja w postępowaniu egzekucyjnym w administracji
 • Reprezentacja interesów dłużników i przedsiębiorców w toku postępowania naprawczego
 • Reprezentacja przed sądem upadłościowym w postępowaniu z powództwa o wyłączenie z masy
 • Reprezentacja dłużnika w toku postępowania w przedmiocie ogłoszenia upadłości
 • Reprezentacja dłużnika po jego ogłoszeniu upadłości do chwili zawarcia i prawomocnego zatwierdzenia układu
 • Reprezentacja w toku postępowań o rejestrację w Krajowym Rejestrze Sądowym
 • Reprezentacja spółek w postępowaniach mających związek z toczącym się postępowaniem upadłościowym
 • Reprezentacja w postępowaniach sądowych o wyłączenie wspólnika ze spółki
 • Reprezentacja w postępowaniach sądowych o zasądzenie od członka zarządu spółki z o.o. zobowiązań spółki
 • Reprezentacja w postępowaniach sądowych o uchylenie uchwały wspólników
 • Reprezentacja w postępowaniach sądowych o stwierdzenie nieważności uchwały
 • Reprezentacja w postępowaniu wywołanym wniesieniem skargi, w tym skarg na udzielenie przybicia dokonane w toku egzekucji z ruchomości
 • Reprezentacja przed sądami w sprawie orzekania zakazu prowadzenia działalności gospodarczej

Usługi Kancelarii dla przedsiębiorców i osób prywatnych świadczone są w następujących formach:

• Przygotowywanie i składanie wniosków o upadłość układową, likwidacyjną, konsumencką
• Prowadzenie działalności gospodarczej po wszczęciu egzekucji
• Ustne porady prawne (udzielane na spotkaniach lub przez telefon)
• Prowadzenie negocjacji (np. z bankami, komornikiem)
• Reprezentacja przed wierzycielami, Urzędem Skarbowym, Zakładem Ubezpieczeń Społecznych

Polityka poufności

W kontaktach z naszymi Klientami kierujemy się pełną dyskrecją. Wszystkie dokumenty powstałe podczas współpracy są objęte tajemnicą handlową. Doskonale wiedząc jak delikatny jest przedmiot spraw Klientów jak i prowadzonych przez nich biznesów, zapewniamy pełną poufność, a obowiązek zachowania tajemnicy dotyczy nie tylko sprawy, ale także samej wizyty i rozmów pomiędzy Kancelarią a Klientem.

 

Specjalizacja Kancelarii to Prawo Upadłościowe i Naprawcze. Udzielamy pomocy prawnej przy przeprowadzeniu upadłości i restrukturyzacji firmy.

Zapraszamy do kontaktu, jeśli chcesz poznać jak działa i jak się stosuje upadłość układową i likwidacyjną w Poznaniu, Warszawie, Szczecinie, Wrocławiu, Katowicach, Gdańsku (Gdynia i Sopot), Zielonej Górze, Bydgoszczy. Dodatkowo zapewniamy prawną ochronę majątku firmy i dłużnika. Przy postępowaniach naprawczych stosujemy refinansowanie jako możliwość naprawy sytuacji. Pomożemy przy składaniu wniosków o upadłość czy w układzie z wierzycielami. 

dr Ziembiński i Partnerzy - Kancelaria Prawa Gospodarczego z główną siedzibą w Poznaniu działa na terenie  Polski - Poznań, Warszawa, Wrocław,Gdańsk,Gdynia,Sopot, Zielona Góra, Opole, Szczecin, Bydgoszcz (i Toruń). Usługi również świadczymy w całym województwie wielkopolskim: Kalisz, Konin, Piła, Ostrów Wielkopolski, Gniezno, Leszno, Swarzędz, Śrem, Września i Turek oraz Suchy Las, a w mazowieckim w miejscowościach: Wołomin, Piaseczno, Pruszków, Radom, Płock, Zielonka, Otwock, Mława. Na Dolnym Śląsku oddział mieści się we Wrocławiu, ale usługi są świadczone w takich miastach jak Wałbrzych, Legnica, Jelenia Góra, Lubin, Głogów, Świdnica i Bolesławiec. Na Śląsku obsługujemy miasta: Katowice, Sosnowiec, Gliwice, Zabrze, Bytom, Rybnik, Tychy, Chorzów, Ruda Śląska, Jaworzno, Mysłowice oraz Żory. Prowadzimy usługi i porady prawne związane z prawem gospodarczym i cywilnym, a najczęściej są to sprawy związane z prawem upadłościowym i naprawczym - upadłość firmy/przedsiębiorstwa) (postępowania układowe: upadłość układowa, likwidacyjna, restrukturyzacje), oraz upadłość konsumencka a także sprawy związane ochroną majątku.