Pytania i odpowiedzi dotyczące upadłości

201507.09
0

Poniżej zamieszczamy odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania przez klientów Kancelarii. 

1. Czy członek zarządu spółki z o.o. odpowiada majątkiem wspólnym małżonków?
Członek zarządu spółki nie odpowiada swoim majątkiem, a tym bardziej majątkiem
wspólnym ze współmałżonkiem, za zobowiązania spółki z o.o. W sytuacji zaniedbania
obowiązków związanych z prowadzeniem spraw spółki, członek zarządu spółki może
zostać pociągnięty do osobistej odpowiedzialności za zobowiązania spółki i wtedy
odpowiada całym swym majątkiem wraz z majątkiem współmałżonka.

2. Czy komornik może wyprowadzić majątek ze spółki przed syndykiem?
Komornik nie wyprowadza majątku a prowadzi egzekucję z majątku ruchomego lub
nieruchomego. Syndyk zostaje powołany przez sąd i ma za zadanie zadośćuczynić w
możliwie największym stopniu żądaniom wierzycieli poprzez sprzedaż majątku spółki.

3. Czy komornik może zająć udziały w spółce z o.o.?
Komornik może zająć udziały w spółce z o.o. prowadząc egzekucję z majątku dłużnika,
który posiada udziały w spółce z o.o.

4. Czy można odzyskać nieruchomość od komornika?
Nieruchomość można odzyskać od komornika spłacając swoje długi. Pamiętać należy,
że komornik nie kupuje nieruchomości a jedynie ją sprzedaje. Sprzedaż
nieruchomości w ramach licytacji jest jednak trudna, komornik bowiem musi spełnić
wiele formalnych wymagań związanych ze sprzedażą nieruchomości należącej do
dłużnika.

5. Czy w trakcie upadłości układowej płaci się VAT ?
W trakcie upadłości układowej, od momentu złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości
układowej do końca realizacji układu płaci się VAT i wszelkie inne należne
zobowiązania wynikające z bieżącej działalności.

6. Czy zawsze, kiedy zobowiązania przekroczą wartość majątku, sąd ogłosi upadłość?
Jeżeli wartość zobowiązań przekracza wartość majątku obowiązkiem zarządzającego
przedsiębiorstwem jest ogłoszenie upadłości, układowej lub likwidacyjnej. Oczywiście
należy zawsze uwzględnić szczególne okoliczności, które mogą wpływać na podjęcie
określonej decyzji.

7. Ile czasu trwa postępowanie układowe?

Od momentu złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości układowej do zatwierdzenia układu mijają około 3-4 miesiące. Realizacja samego układu zależy od propozycji układowych samego dłużnika i od prolongaty spłaty pierwszej raty spłaty zobowiązań.

8. Upadłość likwidacyjna na wniosek wierzyciela.

Jeżeli dłużnik nie reguluje swoich zobowiązań wierzyciel może złożyć do sądu gospodarczego wniosek o ogłoszenie upadłości likwidacyjnej dłużnika. Oczywiście wniosek taki jest dokładnie badany przez sąd i jeżeli zasadność okaże się usprawiedliwiona, a dłużnik nie wykaże dostatecznej inicjatywy w obronie swojej firmy, sąd może orzec o likwidacji firmy dłużnika.

9. Czy wystawianie „lewych faktur”, podawanie nieprawdy komornikowi, umawianie się na płatność „pod stołem”, w celu uniknięcie zajęcia wierzytelności jest możliwe?

Odpowiedź jest pozytywna, wszystko jest możliwe! Dłużnicy są tak pomysłowi w opracowywaniu strategii uniknięcia egzekucji majątku nieruchomego i ruchomego, że po wielu latach doświadczeń w zakresie upadłości przedsiębiorstw, wydawać się może, że już wszelkie możliwości ludzkiej pomysłowości zostały wykorzystane! Nieprawda, życie jest procesem dynamicznym, a zwłaszcza życie gospodarcze. Zawsze były i będą dwie strony barykady: wierzyciel, który chce odzyskać pieniądze i dłużnik, który często broni nie tylko siebie, ale całej swojej rodziny, swojego życia. Pamiętać jednak zawsze trzeba, że fałszowanie dokumentów, oszustwa, podawanie nieprawdy, wyłudzenia są działaniami o charakterze przestępczym.

10. Czy prokurent firmy odpowiada swoim majątkiem za jej zobowiązania ?

 Prokurent firmy nie odpowiada swoim majątkiem za zobowiązania firmy, którą reprezentuje.

 11. Jak można zablokować zajęcie udziałów w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością?

Zajęcie udziałów w spółce z o.o. w egzekucji komorniczej jest zajęciem majątku dłużnika i jako takie nie może zostać „zablokowane”. Oczywiście komornik prowadząc egzekucję działa na podstawie prawomocnego wyroku sądowego i jedynie w trakcie procedury sądowej  dłużnik może opóźnić lub uniemożliwić zajęcie udziałów w sp. z o.o., jeżeli oczywiści sąd tak zdecyduje.

12. Czy zajęcie komornicze mieszkania oznacza jego utratę?
Zajęcie mieszkania przez komornika prowadzącego egzekucję z nieruchomości
oznacza zabezpieczenie tejże na zapłatę zobowiązań dłużnika. Jeżeli dłużnik nie
wywiązuje się ze swoich zobowiązań, wówczas następuje opis i oszacowanie
nieruchomości, sporządza się operat jej wartości i wyznacza datę pierwszej licytacji.
W przypadku braku chętnych na jej zakup komornik wyznacza datę drugiej licytacji, a
jeżeli ta nie odbywa się z braku kupca, komornik umarza postępowanie, bowiem
kolejna próba sprzedaży nieruchomości może odbyć się po roku od daty drugiej,
nieudanej licytacji, z tym, że cała procedura związana z opisem i wyceną
nieruchomości musi powtórzyć się w celu jej uaktualnienia.

13. Długi męża a odpowiedzialność żony?
Generalnie przyjmuje się, że osoby najbliższe wiedzą o sytuacji dłużnika i mogą za 
niego współodpowiadać. Żona jednak w szczególnej sytuacji może uwolnić się od
odpowiedzialności za długi męża, udowadniając, że nie wiedziała, a nawet nie mogła
wiedzieć o długach męża.

14. Egzekucja komornicza z majątku upadłego.
Komornik może prowadzić egzekucję z majątku dłużnika, jeżeli w sytuacji złożenia
wniosku o upadłość układową sąd nie wyrazi zgody na zawieszenie egzekucji. W
przypadku ogłoszenia upadłości likwidacyjnej zarząd firmy przejmuje syndyk i to on, a
nie komornik wyprzedaje majątek.

15. Jak uniknąć licytacji nieruchomości ?
To pytanie jest najczęściej zadawane i niestety często zbyt późno podejmowana jest
jakakolwiek próba zatrzymania własności naszego mieszkania czy domu. Jak
podkreślałem wcześniej, egzekucja komornicza z nieruchomości jest procesem
długotrwałym, który w każdym momencie może zostać zaskarżony przez dłużnika.
Prawdopodobieństwo sprzedaży przymusowej zależne jest od atrakcyjności
nieruchomości. W obecnym czasie kryzysu na rynku nieruchomości jest trudno
sprzedać nieruchomość, która została wyceniona w cenach średnich przez biegłego.
Należy także pamiętać, że po zajęciu przez komornika nieruchomości, każda czynność
prawna, mająca na celu uszczuplenie jej wartości jest prawnie nieważna.

16. Czy jest możliwa ochrona hipoteki nieruchomości przed egzekucją komorniczą?

Zajęcie hipoteki nieruchomości przez komornika następuje na podstawie udzielonego mu prawa przez sąd. Jednak przewlekłość postępowań sądowych, sprzeciwy do określonych stwierdzeń i ustaleń komornika mogą przeciągnąć sprzedaż nieruchomości w trybie egzekucji komorniczej o długie miesiące, a często lata.

17. Co zrobić, żeby uniknąć oszacowania nieruchomości? 

Opis i oszacowanie nieruchomości są elementami procedury egzekucji z nieruchomości. Właściwe oszacowanie nieruchomości ma olbrzymie znaczenie w jej sprzedaży – licytacji. Oczywistym jest, że w interesie komornika jest wycena odpowiednio niska, której cena byłaby korzystna dla kupującego. W dobie kryzysu gospodarczego sprzedaż nieruchomości jest utrudniona. Mieszkania o niewielkim metrażu, położone w centrach miast są zwykle łakomym kąskiem dla kupujących. Pozostałe nieruchomości trudno sprzedać, podaż ich jest zbyt duża na rynku. Warto wiedzieć, że jeżeli nieruchomość zabudowana nie zostanie sprzedana w pierwszej licytacji oraz w drugiej, ponowna jej sprzedaż może nastąpić po roku, oczywiście po cenie nowej wyceny. Nieruchomość niezabudowana może zostać sprzedana z wolnej ręki, po dwóch nieudanych licytacjach.